Miljøstyrelsen beskæftiger sig på mange områder med de mål verdens lande har sat for 2030 - og har været i gang med meget af dette arbejde siden styrelsens fødsel i 1972. Mange indsatser er derfor igangsat uden en direkte kobling til FN's Verdensmål, men målene kan nu være med til at stille skarpt på miljøet og sammenhæng til den samlede velfærd både i Danmark og globalt.

Miljøstyrelsen bidrager til Verdensmålene ved at opfylde forpligtigelser inden for en række direktiver og konventioner og gennem selvstændige initiativer i dansk regi.

Miljøstyrelsen er med til at sætte rammerne for arbejdet inden for styrelsens ressort i dialog med borgere, virksomheder og andre myndigheder. Miljøstyrelsen skal bidrage til, at Danmark lever op til ambitionerne herhjemme. Og selv om Danmark er privilegeret ift. mange andre lande, fordi en fælles indsats har sørget for, at Danmark er kommet langt ift. mange af målene, så er der stadig områder, hvor vi skal blive bedre. Hos Danmarks Statistik kan du se status for gennemførsel af målene i Danmark.

Herudover er styrelsen også med til at udbrede danske løsninger til andre dele af verden - særligt gennem internationale myndighedssamarbejde på miljøområdet og gennem samarbejde med danske virksomheder og forsyninger, der har løsninger, der kan løfte nogle af de store miljøudfordringer.

The International Team in the EPA

Fact about the UN SDGs

FN’s Verdensmål er globale hensigtserklæringer. Hvert land sætter egne nationale målsætninger under hensyntagen til den nationale kontekst. De 17 mål er delt op i 169 delmål. Læs mere om målene og undermålene her. Miljø- og Fødevareministeriet har opgjort, at det samlede ministerium bidrager til 55 delmål.

Den daværende regering udarbejdede i 2017 en handlingsplan, der opstiller flere indikatorer for den danske udvikling inden for en række parametre. Se Handlingsplan for FN's Verdensmål her.

For flere informationer, inspiration og løbende opdateringer om Verdensmål i Danmark, se portalen Verdensmål.org her.